U bent hier

Kinderopvang en ouders

Een goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerkers is onmisbaar voor een plezierige opvang en begeleiding van kinderen. 'De eerste stap' besteedt hier veel tijd en aandacht aan. Dat ziet u terug in de dagelijkse contacten, maar ook op andere momenten.

Het dagelijks contact
Wij vinden het belangrijk dat uw kind en u zich snel thuis voelen en vertrouwd raken met onze werkwijze. De pedagogisch medewerker besteedt dan ook extra aandacht aan de opvang van nieuwe kinderen. Voor alle kinderen geldt dat er altijd voldoende ruimte is voor een goede overdracht. Zo informeert u de pedagogisch medewerkers over bijzonderheden als u uw kind brengt en hoort u bij het ophalen hoe de dag is verlopen.

Twee-maanden gesprek
Ongeveer twee maanden na plaatsing vragen we u naar uw eerste ervaringen met 'de eerste stap'. Als u dit wilt, kunnen we een en ander ook doornemen tijdens een langer gesprek.

Ouderavond
Ieder kindercentrum organiseert jaarlijks een ouderavond. De onderwerpen voor deze avond stemmen we zoveel mogelijk af op wensen en vragen van de ouders en de groepsleiding. Jaarlijks is er ook een algemene ouderavond voor alle ouders.

Nieuwsbrief
Elke wijk van 'de eerste stap' brengt regelmatig een nieuwsbrief uit voor de ouders. Hierin leest u meer over bijvoorbeeld wisselingen in het personeelsbestand, beleidsvoornemens en kwaliteitszorg. Ook verschijnt er een algemene nieuwsbrief met overkopelend nieuws.

10-minuten gesprek
Een keer per jaar nodigen we u uit voor een 10-minuten gesprek. Dit gesprek zal in overleg met de ouder plaatsvinden tijdens de openingstijden van de locatie.

Medezeggenschap

Uw advies telt!
De Wet Kinderopvang stelt een ouder- commissie verplicht voor iedere kinder- opvangorganisatie. De oudercommissie heeft adviesrecht over onder andere pedagogisch beleid, openingstijden en jaarlijkse prijsontwikkelingen. Ook op het gebied van veiligheid en gezondheid mag de oudervertegenwoordiging meepraten. De medezeggenschap is vastgelegd in een Medezeggenschapsreglement. 

De oudercommissie
Elke locatie van 'de eerste stap' heeft een oudercommissie. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit één lid per groep van het kindercentrum. De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de betreffende locatie. Met vragen of opmerkingen over 'de eerste stap' kunt u dan ook altijd terecht bij de oudercommissieleden. De oudercommissie komt 5 x per jaar bijeen. De bijeenkomsten zijn voor iedere ouder toegankelijk. De notulen van de vergaderingen vindt u op het prikbord in uw locatie. Verder organiseert de oudercommissie eens per jaar een bijeenkomst voor alle ouders. De oudercommissie handelt volgens het huishoudelijk reglement oudercommissie.