Ontwikkeling op de buitenschoolse opvang

Kernwaarden

De BSO van De Eerste Stap is ontwikkelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij met onze activiteiten aansluiten op de natuurlijke ontwikkeling van je kind. Onze kernwaarden zijn hierop gebaseerd: samen zorgen we voor een veilige omgeving waarin kinderen met plezier (op)groeien en zich ontwikkelen, ieder op zijn of haar unieke manier.

Ontwikkelingsgerichte opvang en doelen

Om te kunnen groeien heeft elk kind een basis van welbevinden en zelfvertrouwen nodig. Wij voeden het welbevinden en zelfvertrouwen van jouw kind en stimuleren zijn of haar ontwikkeling. In het pedagogisch plan van elke groep (kijk hiervoor bij Locaties) worden onze doelen uitgebreid beschreven. Hieronder zie je een korte uiteenzetting van onze doelen:

Emotionele veiligheid

Een kind dat zich emotioneel veilig voelt, durft zich te uiten en de omgeving te ontdekken. Al heeft elk kind emotionele veiligheid nodig, voor een kind van 9 jaar of ouder betekent dit wat anders dan voor een kind van 4 jaar. Een jong kind heeft vooral behoefte aan een vertrouwde en voorspelbare omgeving. Oudere kinderen zijn meer bezig met het tot de groep horen. Ze maken in hun sociaal-emotionele ontwikkeling een spannende tijd door. Daarom bieden wij kinderen van 9 jaar en ouder de mogelijkheid om elkaar op ‘eigen’ terrein te ontmoeten en te ‘chillen’. De interactie met deze kinderen luistert nauw en de pedagogisch medewerker besteedt veel tijd aan individuele en groepsgesprekken.

Ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden

We richten de BSO zo in dat kinderen in een voor hen uitdagende omgeving leeftijdgenoten kunnen ontmoeten. Ook bieden we activiteiten aan die passen bij de leeftijd van de kinderen. Dit helpt hen om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Door het vergroten van hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen, creativiteit, veerkracht en flexibiliteit leren de kinderen om zich in uiteenlopende situaties aan te passen.

Ontwikkeling van sociale vaardigheden 

Om goed in een groep te functioneren, hebben kinderen sociale vaardigheden nodig. Voor jonge kinderen komt dit vooral tot uiting in samen werken en samen spelen, maar ze zijn nog erg op zichzelf gericht. Voor 9+ kinderen wordt het steeds belangrijker om tot de groep te horen. Het willen passen binnen de groep kan er soms voor zorgen dat het uiten van gevoelens en meningen in het gedrang komt. Bovendien gaan oudere kinderen zich meer verantwoordelijk voelen voor de groep en de omgeving en willen ze betekenisvol zijn. De kinderen willen meer invloed uitoefenen op de BSO. De pedagogisch medewerker heeft hier een voorname rol in, hetzij op de achtergrond. Ze gebruikt ogen en oren om te volgen wat er speelt in de groep. Via de gezamenlijke en individuele gesprekken kan ze enige sturing geven aan het groepsproces.

Overdragen van waarden en normen

Om alle kinderen met plezier te laten spelen, zijn afspraken nodig. Deze afspraken zijn gebaseerd op waarden en normen van de opvang, die de kinderen zich vanzelf eigen maken. Voor de 9+ kinderen liggen bepaalde waarden en normen wat gevoeliger. Eerlijk en oneerlijk. Terecht en onterecht. Moeten en mogen. Ze lokken vaak discussie uit. Ook de manier waarop deze kinderen worden aangesproken of feedback krijgen, ligt gevoelig. Onze pedagogisch medewerkers zijn zich hiervan bewust en tonen voorbeeldgedrag, zodat de kinderen leren hoe ze in bepaalde situaties kunnen reageren. Bovendien wordt met de kinderen gesproken over actuele onderwerpen en hoe om te gaan met anderen.

Aansluiten op de ontwikkeling met Kijk!

Met behulp van het (digitale) registratiesysteem Kijk! volgen we de ontwikkeling van je kind. Dat doen onze pedagogisch medewerkers via observatie van speel- en werkmomenten van je kind. Hierdoor krijgen we inzicht in het ontwikkelingsproces van je kind, de mate van betrokkenheid en hoe veilig je kind zich in de groep voelt.

Mentorschap

Eén van de vaste pedagogisch medewerkers van de groep wordt mentor van je kind. De mentor is het eerste aanspreekpunt van De Eerste Stap voor kind en ouders. De mentor draagt zorg voor het welbevinden van je kind en volgt diens ontwikkeling. Afspraken die je met de mentor maakt, worden door de mentor kenbaar gemaakt aan de rest van de organisatie. Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen de mentor en de ouders over de ontwikkeling van je kind. Hierbij raadpleegt de mentor de gegevens uit het registratiesysteem Kijk! (zie hierboven). Mocht je kind naar een andere groep gaan, dan zorgt de mentor voor een persoonlijke overdracht naar de nieuwe mentor.

Zelfstandigheidsverklaring en regels

De Eerste Stap wil de zelfstandigheid van je kind vergroten. Daarom stellen we in overleg met jou een zelfstandigheidsverklaring op. Hierin leggen we vast waar jouw kind zich aan heeft te houden. Naarmate je kind ouder wordt, kunnen deze afspraken wijzigen. Bijvoorbeeld dat je kind zich afmeldt als het ons terrein verlaat. Of dat je kind zelfstandig van de BSO naar huis mag fietsen. Wij vinden het belangrijk dat 9+ kinderen meer zeggenschap krijgen over de invulling van hun dag. Oudere kinderen zijn meer gebaat bij regels die zijn gebaseerd op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en minder op geboden en verboden.

Flexkrachten gezocht

Werken met kinderen? Ga als flexkracht aan de slag bij De Eerste Stap! Meer weten? Stuur een mail naar hr@deeerstestap.nl of bel 024-6488388!