U bent hier

Oudercommissie

Klik hier voor informatie per locatie 

Uw advies telt!

De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie (OC) verplicht voor iedere kinderopvangorganisatie.
De Oudercommissie heeft adviesrecht over onder andere pedagogisch beleid, openingstijden en jaarlijkse prijsontwikkelingen. Ook op het gebied van veiligheid en gezondheid mag de oudervertegenwoordiging meepraten.

De oudercommissie
Elke locatie van 'de eerste stap' heeft een Oudercommissie. Deze commissie bestaat bij voorkeur uit één lid per groep van het kindercentrum.
De Oudercommissie handelt volgens het huishoudelijk reglement Oudercommissie.

De Oudercommissie heeft als doel:

 1. De belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum waar de Oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen
 2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit
 3. Het behartigen van de belangen van de ouders van het kindercentrum bij de directie en het bestuur en middels de Centrale Oudercommissie

De Oudercommissies (per locatie) hebben het adviesrecht met betrekking tot het algemeen beleid overgedragen aan de Centrale Oudercommissie (gemandateerd).
Dit houd in: advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie neemt met betrekking tot de uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie.

Hieronder valt bijvoorbeeld:

 • aantal kinderen per pedagogisch medewerker
 • groepsgrootte
 • opleidingseisen beroepskrachten
 • inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
 • algemeen pedagogisch beleidsplan van de organisatie
 • algemeen voedingsbeleid van de organisatie
 • afspraken op hoofdlijnen over risico-inventarisatie, veiligheid en gezondheid
 • openingstijden, voor zover die (in de breedte) effect hebben op de kinderopvangmogelijkheden in de vestigingsplaats
 • vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie conform de Wet Klachtrecht
 • wijzigingen van de prijs
 • indien één of meerdere punten voor een bepaald kindercentrum afwijken van het algemene beleid van de kinderopvangorganisatie, dan valt dit niet onder het mandaat en moet de wijkmanager advies vragen aan de Oudercommissie van de betreffende locatie (bijvoorbeeld een specifiek pedagogisch werkplan, een specifiek voedingsbeleid, een specifieke prijsstijging, specifieke openingstijden, specifieke aspecten van risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid).

De Oudercommissie kan ook ongevraagd advies geven over onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van de opvang.

Overige taken/bevoegdheden Oudercommissie:

 • aanspreekpunt voor ouders
 • wijkmanager verzoeken deel te nemen aan (een gedeelte van) de vergadering van de Oudercommissie
 • het GGD inspectierapport opvragen bij de wijkmanager
 • voert regelmatig overleg (uitgevoerd door de voorzitter) met de wijkmanager over het interne beleid van het kindercentrum binnen de randvoorwaarden van de kinderopvangorganisatie
 • levert op verzoek een inbreng op ouderavonden en themabijeenkomsten
 • zorgt voor goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders over de activiteiten van de Oudercommissie
 • heeft de bevoegdheid leden van de Centrale Oudercommissie te kiezen
 • zorgt voor een goede communicatie met de Centrale Oudercommissie
 • heeft de bevoegdheid, samen met minimaal 25% van het aantal Oudercommissies, een bijzondere vergadering bijeen te roepen, om het functioneren van de Centrale Oudercommissie aan de orde te stellen.