U bent hier

Centrale Oudercommissie

'De eerste stap' heeft een overkoepelende oudercommissie: de Centrale Oudercommissie (COC). Dit is een vertegenwoordiging van de Oudercommissies van de verschillende locaties.

De leden van de Centrale Oudercommissie komen regelmatig bijeen en bij een gedeelte van die vergaderingen is de directeur / bestuurder van 
'de eerste stap' aanwezig.

De taken en bevoegdheden van de Centrale Oudercommissie zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en het eigen reglement.

Doel Centrale Oudercommissie:

De gemeenschappelijk belangen van ouders en kinderen op centraal niveau behartigen.

De centrale oudercommissie wordt in ieder geval gevraagd te adviseren over:

  • de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan verantwoorde kinderopvang (zowel kwalitatief als kwantitatief)
  • voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid
  • openingstijden
  • het beleid met betrekking tot spel-en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
  • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten
  • wijziging van de prijs van kinderopvang

Verder mag zij ongevraagd advies uitbrengen over deze onderwerpen.

Overige taken/bevoegdheden Centrale Oudercommissie:

  • aanspreekpunt voor de Oudercommissies van de kindercentra
  • directie verzoeken (een gedeelte van) de vergadering van de Centrale Oudercommissie bij te wonen
  • zorgt voor een goede communicatie met de Oudercommissies van de kindercentra
  • voert regelmatig overleg met de directie over het algemene beleid van de organisatie

De Centrale Oudercommissie stelt jaarlijks een werkplan en een jaarverslag op.
Suggesties over het werkplan kunt u kwijt bij de lokale Oudercommissies.

Reglement COC